Reklamační řád

ro výrobky a služby (dále jen zboží) ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK I.
Právo kupujícího na reklamaci zboží a služeb

Vyskytne-li se u zakoupeného nebo opravovaného zboží vada v množství, jakosti či provedení, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku nesprávného používání zboží kupujícím, nebo nesprávného zásahu na zboží ze strany kupujícího či třetí osoby, ačkoliv kupujícímu byl správný způsob používání zboží znám buď na základě informací sdělených prodávajícím při koupi zboží anebo informací, které jsou o způsobu užívání příslušného zboží obecně známé.

ČLÁNEK II.
Místo uplatnění reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující v prodejně (místě), kde bylo zboží zakoupeno nebo     v záruční opravně vyznačené v dokladech o koupi nebo o opravě zboží.

ČLÁNEK III.
Způsob uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn reklamovat zboží prokáže-li, že toto zboží zakoupil                            u prodávajícího nebo zde bylo opravováno.

ČLÁNEK IV.
Postup při uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit právo z odpovědnosti za vady neprodleně po zjištění vady. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu.               V případě, kdy rozhodnutí o vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení vady zboží, dohodne prodávající s kupujícím lhůtu k vyřízení reklamace. Kupující musí při reklamaci předložit zboží kompletní, v originálním balení a v čistém stavu spolu             s prodejním dokladem nebo dokladem o opravě zboží. Pokud byl na zboží vystaven záruční list, pak i se záručním listem. Nesouhlasí-li kupující se způsobem vyřízení reklamace, je oprávněn vyzvat písemně k vyřízení reklamace vedení prodávajícího, které o způsobu vyřízení reklamace rovněž písemně rozhodne. Jestliže kupující není ochoten akceptovat ani rozhodnutí vedení prodávajícího o vyřízení reklamace, je oprávněn svá práva z odpovědnosti za vady zboží uplatnit u příslušného soudu.

ČLÁNEK V.
Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn reklamaci uplatnit pouze v záruční době. Není-li v záručním listě nebo dokladu o koupi či opravě zboží vyznačena lhůta delší, je záruční doba 6 měsíců ode dne převzetí zboží (§ 2113 až § 2117 občanského zákoníku). Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zboží zjistí. Pokud je reklamace vyřízena opravou, nezapočítává se doba ode dne uplatnění reklamace do dne sjednaného pro dokončení opravy, do záruční lhůty. Je-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne převzetí nového zboží. Kupující je povinen si opravené zboží vyzvednout do 14 dnů od data sjednaného pro dokončení opravy. Jinak mu může být účtováno skladné ve výši 100 Kč/den.

ČLÁNEK VI.
Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze opravit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně opravena. Za odstranitelné vady se považují takové, kdy jejich odstraněním (opravou) neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava bude provedena bez zbytečného odkladu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

ČLÁNEK VII.
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze opravit řádně a ve sjednané lhůtě a jejichž odstraněním by utrpěl vzhled, kvalita a funkce zboží a dále vady odstranitelné, opakující se po opravě nebo větší počet vad bránící řádnému užívání. V případě, že je vada prodávajícím kvalifikována jako neodstranitelná, je kupující oprávněn požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo může odstoupit od kupní smlouvy.

ČLÁNEK VIII.
Postup při uplatňování vad mimo reklamační řízení

Nepředloží-li kupující při uplatňování vady zboží doklady ve smyslu čl.II tohoto řádu, případně uplatňovaná vada vznikla zaviněním kupujícího nebo třetího subjektu, případně záruční doba již uplynula, lze odstranit vadu pouze za úplatu. Kupující, podpisem dokladu „Potvrzení o přijetí do opravy“, přijímá podmínky dané tímto řádem a výše uvedeným dokladem.

ČLÁNEK IX.
Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem  1. března 2017

V Praze dne 24. února 2017